Kære bestyrelse

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 11. April 2015 i lokalerne Adelgade 21, 5400 Bogense.

Ved mødet var der fremlagt skriftlig dagsorden og vedtægter, hvorfra der refereres således:

Pkt. 1 valg af dirigent:

Ad 1. Jan J. Sørensen valgt uden modkandidat.

Dirigent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægter.

Pkt. 2. Formandens beretning:

Ad 2. Gitte Grüning konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt præcis 1 år efter den stiftende generalforsamling og at medlemstallet var steget fra 11 til 28 medlemmer.

Der var i løbet af året afholdt fodboldgolf, julefrokost dart/bordfodboldkonkurrence, og det var formandens indtryk at der var en god stemning og en stigende interesse for kulturen i foreningen. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Efter generalforsamlingens anbefalinger vil man fremover invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder, således de er opdaterede på status ved tilfælde af indtræden i bestyrelsen.

Pkt. 3. Kasserer fremlægger regnskab.

Ad 3. Jonas Grüning fremlagde revisionsgodkendt regnskab, og kom med forklaringer til de omdelte kopier. Regnskabet viste et positivt resultat og blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Indkomne forslag:

Ad 4. Der var ikke indgået forslag til generalforsamlingen.

Pkt. 5. Igangværende projekter:

Ad 5. Man søgte i øjeblikket fonde til en kulturel tur til Vikkelsø. Der planlægges for en ny fodboldgolftur, samt der er udskrevet en logokonkurrence til foreningen med deadline 1. Maj 2015, og herudover sonderede man deltagelse i Tarteletfestival.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Ad 6. Generalforsamlingen besluttede efter bestyrelsens anbefalinger at kontingentet skulle forblive uændret.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse.

Ad 7. 2 bestyrelsesrepræsentanter på valg, begge genvalgt efter eget ønske.

Pkt. 8. Valg af suppleanter:

Ad 8. Begge suppleanter genvalgt efter eget ønske.

Pkt. 9. Valg af revisorer.

Ad 9. Begge revisorer genvalgt efter eget ønske.

10. Eventuelt.

Ad 10. Ingen yderligere drøftelser til referat.

Efterfølgende blev generalforsamlingen, af dirigenten givet tilbage til den nye bestyrelse. Den nye bestyrelse takkede for forløbet og foreningen for det gode arbejde og med ønsket om et godt kommende år.

Referat: Charlotte Sørensen