1.
Navn:

Foreningens navn er Nordfyns Kultur Forening.

Foreningen har hjemsted i Nordfyns Kommune

2.
Formål:

Foreningen skal i
sammensætning og funktion være uafhængig af politiske, etniske, religiøse eller
seksuelle hensyn, og have målsætning om en sammenslutning, der danner grundlag
for bistand, netværk, udvikling og kultur.

Foreningen skal således
inden for alle aldersgrupper og forskellige uddannelser gøre det muligt at
udvikle lokal, national og international forståelse.

3.
Opgaver:

Igennem folkeoplysende
virksomhed, at skabe en lokal platform, der med enkle initiativer og støtte,
gør det muligt for en bred medlemsskare at deltage.

Med dialog, udveksling,
studie og kulturbesøg, at bidrage til sameksistens i Norden og Europa.

4.
Medlemmer:

Enhver kan optages som
aktiv eller passivt medlem af foreningen, hvis man godkendes af den valgte
bestyrelse.

Et medlem optages efter
forslag, hvis bestyrelsen beslutter at det foreslåede medlem ikke strider mod formålet
som beskrevet i § 2.

Godkendelse eller
afslag fra bestyrelsen skal foreligge inden 14 dage fra anmodning.

5.
Organisering:

Øverste myndighed er generalforsamlingen. Den
ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af april måned
med indkaldelsesvarsel på 14 dage for medlemmerne.

6.
Generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde
følgende punkter.

1.
Valg af dirigent.

2.
Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.
Regnskab til godkendelse.

4.
Indkomne forslag.

5.
Fastsættelse af kontingent.

6.
Valg af bestyrelse.

7.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8.
Valg af 2 revisorer.

9.
Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved
simpelt flertal.

Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de
fremmødte stemmer.

Evt. ekstraordinær generalforsamling afholdes
senest 6 uger efter fremsat krav fra bestyrelse. Indvarsling sker i lighed med
ordinær generalforsamling.

7.
Bestyrelsen:

Foreningens daglige ledelse varetages af den
valgte bestyrelse.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer og 2
suppleanter. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er
fyldt 18 år.

Et medlem, der ikke er til stede ved
generalforsamlingen, kan vælges såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter
generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen
konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Foreningens postadresse er den samme som den til
enhver tid konstituerede kasserer.

Bestyrelsen bærer ansvar for, at ansøgninger og
opnåede finansierede tilskud til projekter overholder formålet.

8.
Økonomi og regnskab.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og
kasserer, dog ved køb salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse
af lån, af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med
den til foreningen hørende formue.

Regnskabet udfærdiges af kasserer og revideres af
de valgte revisorer hvert år forud for generalforsamlingen.

Regnskabsåret er kalenderåret.

9.
Drift

Foreningen drives gennem projekter.

Projekter skal forud for iværksættelse godkendes
af bestyrelsen, der foretager registrering og vejledning til dokumentation.

Projekterne udføres af interesserede
foreningsmedlemmer som udvalg.

10. Foreningen
kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på en generalforsamling stemmer herfor.

Ophører foreningen tilfalder evt. formue
kulturelle formål.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling
den 11. April 2014.