Blog Image

Nordfyns Kultur Forening

Nordfyns Kultur Forening

*-*-*-*-*

Bestyrelsesmøde 20.august

Bestyrelse Posted on Thu, August 20, 2015 20:20:10

1. Fremmødte: Bestyrelsen: Nicolai Sørensen (udeblevet), Charlotte Sørensen ( udeblevet), Gitte Grüning (fremmødt), Jonas Grüning (afbud 20.august). Suppleanter: Maibritt Christensen (afbud 19.august), AG (fremmødt).

2. Kontingenter betalt for 2015: Christian Lund, Tom Folting, Solveig Grüning, Gitte Grüning, Hanne Birch, John Bregensted, Dennis Urban, Nicolai Ninn, Mads Grüning, John Kristensen, Birgit Kristensen, Nicolai Polling, Maibritt Christensen, Ole Lund, Mathias Nielsen, AG.

3. Nye medlemmer-udmeldelse af medlemmer: Nick Klint er udmeldt af Nordfyns Kulturforening. Personer som står på liste til indmeldelse i Nordfyns Kulturforening, er ikke blevet behandlet på dagens bestyrelsesmøde, da kun 25% af bestyrelse havde fremmøde.

4. Regnskab generalforsamling: Regnskabet for afholdelse af generalforsamlingen, blev et minus på kr 569,-. Underskuddets størrelse afspejler manglende indtægter i forhold til de drikkevarer som blevet drukket ved generalforsamlingen.

5. Aktiviteter i perioden: 2 x fodboldgolf aflyst. Ellers ikke andre forsøg på tiltag.

6. Ansøgning af fonde: Personerne til ansøgning af disse ligger i dvale, sammen med ansøgningerne.

7. Eventuelt:

Udvælgelse af logo er annulleret, da bestyrelsen ikke har været samlet til en udvælgelse af et sådant.

De fremmødte til dagens bestyrelsesmøde anbefaler indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, med henblik på opløsning af Nordfyns Kulturforening. Der skønnes ikke tid og engagement nok til at bestyrelsen kan forestå det videre frivillige arbejde med driften af Nordfyns Kulturforening. Bestyrelsesformand fremsender forslag til de resterende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesformanden for Nordfyns Kulturforening har dd modtaget udmeldelse, af Nordfyns Kulturforening, fra AG, da denne ikke mener at foreningens engagement, og AGs, afspejler hinanden.Bestyrelsesmøde

Bestyrelse Posted on Thu, August 20, 2015 09:21:31

Der afholdes bestyrelsesmøde på Farmen d. 20.august kl 19.00. Indkaldt til bestyrelsesmødet er som følger: Bestyrelsesmedlemmer Jonas Grüning, Charlotte Sørensen, Nicolai Sørensen og Gitte Grüning, samt suppleanter Maibritt Christensen (afbud d. 19.august) og AG.

Forslag som ønskes medtaget på bestyrelsesmødet skal være fremsendt til formand Gitte Grüning inden bestyrelsesmødet opstart.Udmelding

Bestyrelse Posted on Thu, August 20, 2015 09:16:52

Nick Klint har bedt om udmeldelse af foreningen. Udmeldelsen er fremsendt.Referat generalforsamling

Bestyrelse Posted on Tue, April 28, 2015 10:47:41

Kære bestyrelse

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 11. April 2015 i lokalerne Adelgade 21, 5400 Bogense.

Ved mødet var der fremlagt skriftlig dagsorden og vedtægter, hvorfra der refereres således:

Pkt. 1 valg af dirigent:

Ad 1. Jan J. Sørensen valgt uden modkandidat.

Dirigent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til vedtægter.

Pkt. 2. Formandens beretning:

Ad 2. Gitte Grüning konstaterede at generalforsamlingen blev afholdt præcis 1 år efter den stiftende generalforsamling og at medlemstallet var steget fra 11 til 28 medlemmer.

Der var i løbet af året afholdt fodboldgolf, julefrokost dart/bordfodboldkonkurrence, og det var formandens indtryk at der var en god stemning og en stigende interesse for kulturen i foreningen. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

Efter generalforsamlingens anbefalinger vil man fremover invitere suppleanter med til bestyrelsesmøder, således de er opdaterede på status ved tilfælde af indtræden i bestyrelsen.

Pkt. 3. Kasserer fremlægger regnskab.

Ad 3. Jonas Grüning fremlagde revisionsgodkendt regnskab, og kom med forklaringer til de omdelte kopier. Regnskabet viste et positivt resultat og blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Indkomne forslag:

Ad 4. Der var ikke indgået forslag til generalforsamlingen.

Pkt. 5. Igangværende projekter:

Ad 5. Man søgte i øjeblikket fonde til en kulturel tur til Vikkelsø. Der planlægges for en ny fodboldgolftur, samt der er udskrevet en logokonkurrence til foreningen med deadline 1. Maj 2015, og herudover sonderede man deltagelse i Tarteletfestival.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Ad 6. Generalforsamlingen besluttede efter bestyrelsens anbefalinger at kontingentet skulle forblive uændret.

Pkt. 7. Valg af bestyrelse.

Ad 7. 2 bestyrelsesrepræsentanter på valg, begge genvalgt efter eget ønske.

Pkt. 8. Valg af suppleanter:

Ad 8. Begge suppleanter genvalgt efter eget ønske.

Pkt. 9. Valg af revisorer.

Ad 9. Begge revisorer genvalgt efter eget ønske.

10. Eventuelt.

Ad 10. Ingen yderligere drøftelser til referat.

Efterfølgende blev generalforsamlingen, af dirigenten givet tilbage til den nye bestyrelse. Den nye bestyrelse takkede for forløbet og foreningen for det gode arbejde og med ønsket om et godt kommende år.

Referat: Charlotte SørensenLogo

Bestyrelse Posted on Thu, April 02, 2015 13:22:55

Bestyrelsen har sat en konkurrence i værk omkring udformning af et logo til Nordfyns Kulturforening. Er man kreativ eller har man et godt bud på et logo, så fremsend dette til Jonas på mail: jlg1987@live.dk. Bestyrelsen ser gerne at indkomme forslag er i hænde senest 1.maj 2015. Bestyrelsen vil herefter udvælge et af de fremsendte forslag, men forbeholder sig dog retten til at forkaste dem alle, i fald bestyrelsen ikke skønner at forslagene er af den fornødne kvalitet og kreativitet. Vinderen vil blive oplyst her på hjemmesiden og bestyrelsen vil tage direkte kontakt til vedkommende, med henblik på udlevering af præmien.

Præmien er en kvalitets vodka mærke: Sobieski Estate Vodka single rye. 1L. Købspris i Coop for en liter kr 470,-Generalforsamling 2015

Bestyrelse Posted on Thu, April 02, 2015 13:08:28

Generalforsamlingen i Nordfyns Kulturforening, afholdes i festlokalerne Adelgade 21, 5400 Bogense, lørdag d. 11.april kl 17.00.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremsendes på mail: gitte@dnul.dk.

Nordfyns Kulturforening vil denne dag være vært for lidt spiseligt. Der vil i samme forbindelse være muligt at købe lidt, at drikke, til moderate priser.

Formand

Gitte GrüningHusk at indbetale kontingent

Bestyrelse Posted on Sat, September 20, 2014 10:12:39

Der er ved gennemgang af kontingent indbetalingerne, registreret nogle forglemmelser af indbetalingerne. Husk at få disse indbetalinger bragt i orden, da indbetalingen også er sikring af indbydelse til julefrokosten 2014. Venlig hilsen bestyrelsen.Nye medlemmer

Bestyrelse Posted on Thu, May 01, 2014 17:17:34

Bestyrelsen godkendte, på gårdagens bestyrelsesmøde, optagelse af 5 nye medlemmer i foreningen. De ønskes herfra velkommen i den lille forening.Next »